Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Yielder Group. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij je persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op mensen die solliciteren bij Yielder Group. We hebben deze privacyverklaring voor het laatst aangepast op 1 juni 2022.

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het nodig dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als je documenten naar ons opstuurt, als je ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als je langskomt of iemand van Yielder Group spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat je weet dat je erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij jou toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: jouw naam, adres en woonplaats. Ook jouw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten en bezoekers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Eventuele andere gegevens die je onverplicht aan ons hebt verstrekt hebt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Yielder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het opnemen van contact met jou naar aanleiding van een sollicitatie;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder jouw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

Yielder Group baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: het verzamelen en gebruikmaken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering.
 • Toestemming: Yielder Group verwerkt gegevens op grond van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken. Het staat jou altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van jou (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons wel dat het niet mogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Yielder Group zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn, worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. Je kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding
Het is noodzakelijk dat een aantal van onze werknemers toegang heeft tot jouw persoonsgegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan HR en management. Om ook hier de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij jouw persoonsgegevens geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel jouw gegevens mag verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yielder Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@yieldergroup.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tot slot heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Yielder Group, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Yielder Group deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Overheidsinstanties waar nodig voor Yielder Group om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Yielder Group worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
 • Juristen of advocaten wegens advisering of in verband met juridische procedures;
 • Rechtsopvolgers, in geval van verkoop van dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) Yielder Group. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform deze verklaring gebruikt blijven worden.

Verwerking buiten de EU?
Yielder Group verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU.

Cookies
Yielder Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yielder Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je instellingen altijd aanpassen of je toestemming intrekken via de Cookies-pagina.

Beveiliging persoonsgegevens?
Yielder Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via privacy@yieldergroup.com.

Contactgegevens

Yielder Group
Siriusdreef 66
2132 WT Hoofddorp
www.yieldergroup.com
KvK-nummer 5754533
privacy@yieldergroup.com

De heer De Jager is de Functionaris Gegevensbescherming: fg@yieldergroup.com

Wijzigingen
Yielder Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via privacy@yieldergroup.com.